Dilluns a divendres 9:00 - 20:00

Rambla de Catalunya 124 5º 2ª

Barcelona

93 238 05 81

IGH Advocats i Economistes

Demani hora per a una visita gratuita

 

Guia pràctica en casos de separació o divorci

Guia pràctica en casos de separació o divorci

 1. Pla de parentalitat i ordenació del règim de guarda

  El pla de parentalitat serveix per ordenar les qüestions principals que poden afectar els fills comuns en cas de ruptura familiar. La seva determinació és un dels continguts bàsics del conveni regulador que s’ha de presentar en divorcis de mutu acord i és essencial en una demanda de divorci, per preveure com s’exerciran les responsabilitats parentals.
  contingut:

  • El lloc o llocs on viuran els fills habitualment. S’hi han d’incloure regles que permetin determinar a quin progenitor correspon la guarda en cada moment.
  • Les tasques de què s’ha de responsabilitzar cada progenitor amb relació a les activitats quotidianes dels fills.
  • La forma en què s’han de fer els canvis en la guarda i, si escau, com s’han de repartir els costos que generin.
  • El règim de relació i comunicació amb els fills durant els períodes en què un progenitor no els tingui amb ell.
  • El règim d’estades dels fills amb cadascun dels progenitors en períodes de vacances i en dates especialment assenyalades per als fills, per als progenitors o per a la seva família.
  • El tipus d’educació i les activitats extraescolars, formatives i de temps lliure, si escau.
  • La forma de complir el deure de compartir tota la informació sobre l’educació, la salut i el benestar dels fills.
  • La forma de prendre les decisions relatives al canvi de domicili ia altres qüestions rellevants per als fills.
 2. Pensió d’aliments

  La pensió d’aliments servirà per cobrir les necessitats ordinàries i extraordinàries, dels fills menors o econòmicament dependents, havent d’acordar-ne la periodicitat, la seva forma de pagament, els seus criteris d’actualització i garanties. Aquesta pensió es determinarà en funció de la capacitat econòmica de cada progenitor.

 3. Reconeixement de l’habitatge conjugal

  L’ús d’habitatge conjugal es pot acordar lliurement entre els cònjuges. A falta d’acord serà el jutge qui decideixi, preferentment, al progenitor a qui correspongui la guarda dels fills comuns mentre duri aquesta; si bé, en determinades ocasions pot atribuir-se al cònjuge més necessitat.

 4. Prestació compensatòria

  La pensió compensatòria pot correspondre a un cònjuge, amb càrrec a l’altre, si després de la separació o divorci la situació econòmica d’un d’ells resulta més perjudicial.
  Ha de sol·licitar-se en el primer procés matrimonial i es concedirà per tal de mantenir el mateix nivell de vida de què gaudia la part beneficiada durant el matrimoni, tenint en compte la prioritat del dret d’aliments dels fills.

  La pensió es calcularà valorant els següents aspectes: la posició econòmica de cada cònjuge, la realització de treball familiar o altres decisions preses en interès de la família que hagin reduït la possibilitat d’obtenir ingressos d’un dels cònjuges, les perspectives econòmiques de tots dos; la durada de la convivència; les noves despeses de cada cònjuge deutor.

 5. Compensació econòmica per raó de treball

  La compensació econòmica per raó de treball correspon al cònjuge que ha treballat per a la casa més que l’altre o ha treballat per a l’altre sense retribució o amb una retribució insuficient, obtenint l’altre un increment patrimonial superior.

 6. Liquidació del patrimoni comú

  La liquidació del règim econòmic matrimonial passa per determinar que béns són privatius de cada cònjuge i quines són comuns, per a procedir posteriorment al seu repartiment i determinar el patrimoni final de cadascun dels cònjuges.
  Els aspectes fiscals de la liquidació del patrimoni comú són importantíssims a l’hora de no haver de pagar impostos, ja que un excés d’adjudicació a favor d’un dels cònjuges pot considerar-se una donació i hauria de pagar el corresponent impost de donacions.