Dilluns a divendres 9:00 - 20:00

Rambla de Catalunya 124 5º 2ª

Barcelona

93 238 05 81

IGH Advocats i Economistes

Demani hora per a una visita gratuita

Àrees d’especialització

Assistència jurídica especialitzada

Truqui’ns, podem ajudar-lo

Dret de família

 • Separacions i divorcis contenciosos i de mutu acord
 • Règim matrimonial
 •  Guàrdia i custòdia
 • Modificació de mesures de separació o divorci
 •  Reclamació de pensions
 • Pàtria potestat
 •  Incapacitacions
 • Dret d’aliments
 • Delictes de violència de gènere i domèstica

Dret Penal

Delictes patrimonials i socioeconòmics

 • Estafes
 • Apropiacions indegudes
 • Insolvències punibles
 • Delictes societaris
 • Delictes contra els treballadors
 • Delictes contra la Hisenda Pública
 • Delictes contra la Seguretat Social
 • Receptació i blanqueig de capitals
 • Furts
 • Robatoris
 • Danys
 • Delictes contra la propietat industrial, intel·lectual, el mercat i els consumidors

Delictes contra els interessos generals

 • Tràfic de drogues i altres delictes contra la salut pública
 • Alcoholèmies i altres delictes contra la seguretat viària
 • Incendis
 • Falsificacions
 • Delictes contra les condicions de treball i contra els estrangers
 • Delictes urbanístics i contra el patrimoni històric, artístic o cultural
 • Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.

Delictes contra les institucions i l’ordre públic

 • Prevaricació
 • Desobediència
 • Denegació d’auxili
 • Malversacions
 • Denúncia falsa, simulació de delictes i fals testimoni
 • Trencament de condemna
 • Resistència, desobediència i atemptat contra els agents de l’autoritat
 • Desordres públics
 • Tinences il·lícites, organitzacions criminals.

Delictes contra les persones

 • Homicidis i assassinats
 • Inducció i cooperació al suïcidi
 • Avortaments il·legals
 • Lesions
 • Detencions il·legals i segrestos
 • Amenaces
 • Coaccions
 • Delictes contra la llibertat sexual
 • Tortures i delictes contra la integritat moral
 • Revelació de secrets
 • Violació de domicili
 • Calumnies i injúries

Delictes contra les relacions familiars

 • Matrimonis il·legals
 • Suposició de part i alteració de paternitat
 • Trencament de deures de custòdia
 • Sostracció de menors
 • Abandonament de família
 • Impagament de pensions
 • Violència domèstica i de gènere

Dret de successions

 • Assessorament i redacció de testaments
 • Acceptacions d’herències
 • Successions contractuals
 • Donacions per causa de mort
 • Declaració d’hereus abintestat
 • Substitucions hereditàries
 • Llegats
 • Legítimes
 • Pensions

Dret Bancari

 • Assessorament general en la contractació bancària
 • Negociació i formalització d’acords amb entitats financeres
 • Impagaments i execucions de préstecs hipotecaris
 • Hipoteques amb clàusula sòl
 • Hipoteques Multidivises
 • Participacions preferents
 • Deute subordinat
 • Reclamació de despeses hipotecàries
 • Hipoteques amb IRPH

Accidents

 • Responsabilitat civil i penal derivada d’accidents de circulació
 • Pericials tècniques de reconstrucció d’accidents
 • Lesions i morts derivades d’accidents
 • Pericials mèdiques de valoració del dany corporal
 • Danys materials derivats d’accidents
 • Pericials tècniques de valoració de danys materials
 • Assessorament en la contractació d’assegurances
 • Reclamacions a les entitats asseguradores
 • Reclamacions al Consorci de Compensació d’Assegurances

Dret immobiliari i urbanístic

Dret immobiliari

 • Compravendes d’immobles
 • Arrendaments i desnonaments
 • Reclamació per danys causats en els edificis
 • Defectes de construcció en els immobles
 • Contractes d’obres i reformes
 • Propietat horitzontal i comunitats de propietaris

Dret urbanístic

 • Assessorament general
 • Estudi de viabilitat urbanística
 • Constitució i gestió d’entitats urbanístiques
 • Projectes d’Urbanització i Projectes de Reparcel·lació
 • Estudis de regularització de finques
 • Gestió i administració d’obres d’urbanització
 • Impugnació de quotes urbanístiques i contribucions especials
 • Plans generals d’ordenació urbana, plans parcials i plans especialsExpropiacions forçoses
 • Sancions administratives

Assessoria PIMES

 • Assessoria Fiscal
 • Assessoria Laboral
 • Assessoria Jurídica
 • Assessoria Financera
 • Alta d’autònoms i constitució de societats